تبليغات

 
   
 
 
 

معني نام هاي ايراني

نام هاي مردان- حرف ي

يار دوست، همدم
ياسر ساده و آسان، پدر عمار
يحيي زندگي بخش
يدالله دست خدا، از القاب علي(ع)
يعقوب اسب، جوي خرد
يوسف محزون، خشمگين، ناله كننده
يوشيج دهي در شمال ايران و نام پدر شعر نوي ايراني
يونس از پيامبران بني اسرائيل

تبليغات

 
 
 
 
تبليغات