تبليغات

 
   
 
 
 

معني نام هاي ايراني

نام هاي زنان- حرف ل

لادن نام گلي خوشبو
لاله گلي خودرو كه در بيابان مي رويد و سرخ رنگ است.
لعيا زن حضرت يعقوب
ليدا از نام هاي متداول ايران
ليلا معشوقه مجنون، لحني از موسيقي

تبليغات

 
 
 
 
تبليغات