تبليغات

 
   
 
 
 

معني نام هاي ايراني

نام هاي زنان- حرف م

مائده سفره، خوردني ها
ماريا زن سپيد و درخشان
مرجان درخت و شاخه هاي آهكي كه در دريا برويد
مرجانه ر.ك مرجان
مرضيه مورد پسند، نيكو
مرواريد مرجان، جسمي در ميان صدف
مريم زن عبادت كار
مژده بشارت، نويد
مژگان جمع مژه
مستانه مانند مستان
مطهره زن پاكيزه، مقدس
معصومه بي گناه
مليكا پادشاه
ملينا مهربان و نرم خو
منير نوراني، درخشان
منيژه خودخواه، تكبر
مهتاب نور و درخشندگي ماه
مهتاج تاج ماه، ماهتاج
مهرآذر دوستدار آتش
مهرناز داراي مهر و ناز
مهري مهر مانند، مانند خورشيد
مهسا مانند ماه، ماه گون
مهستي ماه بانو، ماه خانم
مهشيد شعاع ماه، پرتو ماه
مه لقا ماه رو، زيبا
مهناز ناز ماه
مهين بزرگتر و بزرگترين
ميترا خداي مهر
ميشا هميشه، گل هميشه بهار
مينا آينه، شيشه رنگي

تبليغات

 
 
 
 
تبليغات